Algemene Voorwaarden 2017-03-02T20:41:08+02:00

Algemene voorwaarden PURE Quality Products

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61 88 29 84

Hoofdstuk A: ALGEMENE BEPALINGEN

DEFINITIES

PQP: PURE Quality Products. Vestigingsadres: Laan van Sion 349, 2286 LZ Rijswijk. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61882984.

Opdrachtgever: Degene aan wie PQP een aanbieding heeft gedaan en/of met wie PQP een overeenkomst betreffende verkoop en/of huur en levering van apparatuur, ingrediënten en accessoires en/of andere roerende zaken dan wel een overeenkomst tot het verrichten van diensten heeft gesloten.

Apparatuur: De door PQP aan opdrachtgever verkochte en geleverde en/of verhuurde en/of terbeschikkinggestelde apparatuur, daaronder begrepen alle randapparatuur en overige toebehoren in de ruimste zin van het woord.

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van zaken en het verrichten van onderhoudsdiensten en/of werkzaamheden door PQP en maken deel uit van alle met PQP gesloten overeenkomsten.

1.2 Door opdrachtgever kan uitsluitend dan een beroep worden gedaan op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen (inkoop-)voorwaarden indien deze door PQP uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 1. OFFERTES

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding door Opdrachtgever bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft PQP het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Mondelinge en/of telefonische afspraken gelden slechts, indien zij schriftelijk zijn bevestigd en door de andere partij schriftelijk zijn aanvaard.

 1. PRIJZEN EN TARIEVEN

3.1 PQP kan de prijzen van de overeenkomsten wijzigen indien: deze wijziging te wijten is aan wijziging in de vastgestelde wisselkoersen van buitenlandse valuta, en/of na het sluiten van de overeenkomst prijzen van goederen welke PQP niet zelf vervaardigt, lonen, salarissen, sociale of andere overheidslasten, heffingen van rechten, vrachten en assurantiepremie wijzigen en/of voor of na het sluiten van de overeenkomst de omstandigheden zodanig wijzigen dat van PQP in alle redelijkheid niet verwacht kan worden dat zij de overeenkomst op basis van de aangeboden prijzen nakomt en/of op verzoek van of vanwege opdrachtgever de samenstellingen van producten, specificaties van de Apparatuur of overige omstandigheden wijzigen. De nieuwe prijzen zullen direct ingaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De tarieven van huur, dienstverlening en onderhoud zullen jaarlijks worden aangepast op basis van het CBS Consumentenprijsindex cijfer voor alle huishoudens. De nieuwe tarieven zullen ingaan per 1 januari van ieder kalenderjaar.

3.3 In het geval van prijswijzigingen heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, tenzij van opdrachtgever in alle redelijkheid niet gevraagd kan worden dat zij de overeenkomst onder de nieuwe voorwaarden voortzet.

3.4 PQP kan op elk moment, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van opdrachtgever verlangen dat zij genoegzame zekerheid jegens PQP stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien opdrachtgever hier niet aan voldoet kan PQP de overeenkomst ontbinden, respectievelijk voor de toekomst ontbonden achten.

3.5 Indien er sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) aan de zijde van PQP, heeft PQP het recht de overeenkomst jegens opdrachtgever te ontbinden.

3.6 Zodra het voor PQP aannemelijk is dat opdrachtgever niet akkoord zal gaan met de hiervoor bedoelde prijswijzigingen hoeft PQP zijn verplichtingen tot levering niet na te komen.

3.7 Tenzij anders aangegeven, gelden alle prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, evenals installatie-, verzend- en orderkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.8 De actuele installatie- verzend- en orderkosten worden gepubliceerd op www.pqp.nu en kunnen te allen tijde door PQP worden herzien en gewijzigd.

 1. LEVERINGEN

4.1 De overeengekomen levertijd geldt vanaf het moment dat PQP over alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, eventuele aanbetalingen en/of zekerheden beschikt.

4.2 Overeengekomen levertijden zijn bij benadering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn wordt mogelijk verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst door een niet aan PQP toe te rekenen omstandigheden wordt vertraagd.

4.3 Niet tijdige levering geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst zonder meer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in het geval van bewezen opzet of grove schuld aan de kant van PQP.

4.4 De goederen zijn geleverd, zodra zij door opdrachtgever zijn ontvangen en geaccepteerd, op de overeengekomen plaats.

4.5 Opdrachtgever dient klachten over de geleverde goederen of de verrichte diensten en/of werkzaamheden binnen vijf werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden, respectievelijk de diensten en/of werkzaamheden zijn uitgevoerd aan PQP schriftelijk te melden onder duidelijke omschrijving van de klacht. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens PQP ter zake van gebreken respectievelijk fouten.

4.6 Reclamering ten aanzien van aantallen geleverde colli en/of de staat daarvan en/of niet bestelde goederen dienen op de vrachtbrief bij ontvangst te worden aangetekend en onmiddellijk schriftelijk aan PQP te worden gemeld, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.

4.7 Zaken die zonder schriftelijke toestemming aan PQP retour worden gezonden, worden geweigerd. Alle retourzendingen reizen voor rekening en risico van opdrachtgever. Retourzendingen, om welke oorzaak dan ook, dienen franco te worden verzonden.

4.8 Indien opdrachtgever niet aan de hieronder vermelde verplichtingen voldoet is PQP gerechtigd kosten van levering en installatie, evenals de arbeidsuren, in rekening te brengen.

4.9 Opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening te zorgen voor de benodigde voorzieningen, zoals door PQP aangegeven, zodat de Technische Dienst van PQP op de plaats van opstelling direct met de werkzaamheden kan beginnen. Indien levering niet op straatniveau kan plaatsvinden, dient opdrachtgever eveneens voor zijn rekening voorzieningen te treffen voor verticaal transport.

4.10 Alle eventueel bijkomende bouwkundige of installatiewerkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van apparatuur, installatie van leidingen, wandcontacten, contactdozen zijn voor rekening van opdrachtgever en worden niet door PQP verricht en/of geleverd.

4.11 Alle voorzieningen, al dan niet volgens PQP aan opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen, gemaakt en/of getroffen, voor de opstelling van te monteren apparaten en/of voor de juiste werking van deze apparaten, zijn, indien deze door derden worden uitgevoerd, voor rekening en risico van opdrachtgever. PQP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering daarvan.

4.12 Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft PQP het recht de montage van door zijn geleverde apparaten te weigeren, indien de getroffen voorzieningen, naar het oordeel van PQP, niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de
door PQP te stellen eisen, waaronder, maar niet beperkt tot de meest recente NEN veiligheidsnormen, zonder tot betaling van enige schadevergoeding aan opdrachtgever gehouden te zijn.

4.13 PQP is bevoegd levering van producten in een door of vanwege opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimte, welke niet voldoet aan door
PQP of van overheidswege te stellen eisen van veiligheid en reinheid, te weigeren en aldus ontstane schade bij opdrachtgever in rekening te brengen.

4.14 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke veiligheid- en andere voorzorgmaatregelen en voorschriften inzake het milieu, warenwet, veiligheidsnormen en andere regelingen van overheidswege, door zijn en door het personeel, van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in acht worden genomen.

4.15 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de wettelijke verplichtingen voor werkgevers omtrent arbeidsomstandigheden in de breedste zin van het woord ook gelden jegens werknemers van PQP indien zij werkzaamheden uitvoeren op locatie van opdrachtgever.

4.16 Indien een medewerker van PQP zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren ten gevolge van omstandigheden welke niet aan PQP zijn toe te rekenen, kunnen de kosten die daaruit voortvloeien aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.17 PQP behoudt zich het recht voor om de samenstelling van het assortiment, alsmede de naam van de producten en de verpakking daarvan te wijzigen. 

 1. BETALINGEN

5.1 Tenzij bijzondere betalingscondities zijn overeengekomen, dient bijschrijving van het verschuldigde bedrag, zonder enige korting of compensatie te geschieden 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en is vermeld op de factuur. PQP is echter te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling te vorderen in welk geval opdrachtgever is gehouden daaraan te voldoen.

5.2 Indien een (betalings)korting of bonusregeling, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar en betaalbaar indien opdrachtgever al zijn (betalings)-verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst jegens PQP volledig en stipt is nagekomen.

5.3 Indien er een geschil aanwezig is tussen opdrachtgever en PQP over de kwaliteit of uit andere hoofde ingediende reclame(s), geeft dit aan opdrachtgever niet het recht de betaling, geheel of gedeeltelijk op te schorten.

5.4 Opdrachtgever is gehouden, indien en zodra PQP daarom op welk moment dan ook verzoekt, zekerheid te stellen voor de betaling van de koopprijs van de te leveren zaken, in een door PQP goedgekeurde vorm.

5.5 Indien opdrachtgever nog door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden voldoet, wordt hij geacht terstond en van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van PQP op opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar, terwijl PQP in dat geval met onmiddellijke ingang aanspraak kan maken op vergoeding van rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan over het totale bedrag van die vorderingen.

5.6 Alle vorderingen van PQP op opdrachtgever worden eveneens terstond opeisbaar wanneer: beslag op een substantieel bestanddeel van het vermogen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd of opdrachtgever anderszins in betalingsproblemen is komen te verkeren, of indien opdrachtgever zijn onderneming liquideert, in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

5.7 Alle buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning door PQP van enige vordering op opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. De buitenrechterlijke kosten worden berekend op basis van hetgeen onder Nederlands recht gebruikelijk is. Als PQP echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gerechtelijke en executiekosten zullen ook op opdrachtgever worden verhaald, opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5.8 Behoudens het bepaalde in artikel 5.7 wordt elke betaling door opdrachtgever geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 De levering van de goederen aan opdrachtgever geschiedt onder het uitdrukkelijke voorbehoud van eigendom tot het tijdstip waarop opdrachtgever volledige voldoening van al hetgeen PQP, als tegenprestatie van door PQP aan opdrachtgever uit overeenkomst geleverde of te leveren zaken of in verband te verrichten werkzaamheden, van opdrachtgever te vorderen heeft, alsmede al hetgeen PQP wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten van opdrachtgever te vorderen heeft.

6.2 Indien er sprake is van huur of op andere wijze (tijdelijke) ter beschikkingstelling van apparatuur en goederen anders dan koop, huurkoop of financiële lease, zal het eigendom te allen tijde bij PQP blijven.

6.3 Opdrachtgever is jegens PQP aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen vóór de in dit artikel bedoelde eigendomsovergang. Opdrachtgever dient zich daartoe adequaat te verzekeren.

6.4 De opdrachtgever dient ervoor te zorg te dragen dat de gehuurde, geleasde of in bruikleen ontvangen apparatuur adequaat is verzekerd.

6.5 PQP is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij opdrachtgever aanwezig zijn terug te halen indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, zulks naar het oordeel van PQP.

6.6 Opdrachtgever zal PQP te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken of ter uitoefening van zijn rechten.
 

 1. GARANTIE

7.1 PQP biedt 1 jaar garantie na levering op alle nieuwe apparatuur tegen materiaal- en fabricagefouten met uitsluiting van slijtagegevoelige onderdelen en garandeert dat alle geleverde apparatuur voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en bestaande overheidsvoorschriften. Onder slijtagegevoelige onderdelen worden alle productonderdelen verstaan die tijdens het gebruikelijke onderhoud binnen 1 jaar na gebruik, dienen te worden vervangen. Voor alle onderdelen welke in aanraking komen met water geldt een maximale garantietermijn van 6 maanden. Voor occasions of demomodellen geldt een maximale garantietermijn van 6 maanden.

7.2 PQP herstelt gebreken die bij normaal, met de bestemming overeenkomend, gebruik optreden in of aan artikelen die vallen onder de garantie kosteloos. Alle arbeidskosten en onderdelen komen binnen de garantietermijn voor rekening van PQP. Indien de reparatie ter plekke bij opdrachtgever moet worden uitgevoerd worden voorrijkosten in rekening gebracht. Indien opdrachtgever de apparatuur verstuurt naar, of persoonlijk aflevert bij PQP worden geen extra kosten in rekening gebracht.

7.3 PQP stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren.

7.4 Indien het te repareren, of te vervangen artikel verzonden wordt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is. Eventuele transportschade is voor risico van opdrachtgever.

7.5 Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Schoonmaken en bedieningsfouten vallen buiten de garantie.

7.6 Er kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie indien: veranderingen in of aan het artikel of apparatuur zijn aangebracht door derden, en/of bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, en/of bij gebreken ontstaan door het gebruik van verkeerde ingrediënten en/of beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid, en/of bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.), en/of opdrachtgever aan PQP niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek, en/of opdrachtgever in gebreke blijft en niet aan zijn verplichtingen voldoet.

7.7 Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van de defecte apparatuur, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

7.8 Als PQP besluit tot vervanging en opdrachtgever geheel nieuwe apparatuur aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient opdrachtgever binnen een maand een nieuwe keus te maken.

7.9 PQP geeft op uitgevoerde reparaties 3 maanden garantie, de bestaande garantietermijn op het hele artikel loopt in die tussentijd gewoon door.

7.10 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens PQP (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

7.11 De door PQP gegeven garanties hebben nimmer een grotere omvang dan de betreffende fabrieksgarantie.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 PQP is slechts aansprakelijk voor schade toegebracht aan opdrachtgever en/of derden door PQP of door personen of hulpmiddelen die PQP gebruikt bij de uitvoering van zijn verplichtingen, voor zover de schade redelijkerwijs aan zijn schuld toe te rekenen is.

8.2 PQP is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van PQP zelf.

8.3 PQP is niet aansprakelijk voor schade die door opdrachtgever en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer PQP moet worden beschouwd als producent in de zin van de wet met inachtneming van de hiervoor genoemde beperkingen.

8.4 PQP heeft zich verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid ingevolge van schade van derden veroorzaakt door zijn personeel of apparatuur.

8.5 De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van PQP in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, en in geval de verzekering niet uitkeert is PQP, uit welke hoofde ook, in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van goederen, tengevolge waarvan opdrachtgever schade heeft geleden.

8.6 Adviezen van PQP, of zijn personeel, gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten etc. worden naar beste weten verstrekt, doch opdrachtgever kan jegens PQP in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

8.7 Indien enige derde op grond van een beweerd recht tegen de fabricage en/of levering van bedoelde goederen bezwaar maakt, is PQP zonder meer bevoegd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van gemaakte kosten van opdrachtgever te vorderen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding en zonder dat opdrachtgever harerzijds jegens PQP recht heeft op schadevergoeding.

8.8 PQP is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen van opdrachtgever en/of derden, die zijn in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de kant van PQP.

8.9 Opdrachtgever vrijwaart PQP voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en welke schade aan opdrachtgever is toe te rekenen.

8.10 PQP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de dagverse- en diepvriesproducten vanaf het moment van aflevering anders dan binnen zijn verantwoordelijkheid ligt van de afgesproken werkzaamheden.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Op alle gedane aanbiedingen, alle gesloten overeenkomsten en andere met PQP aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. GESCHILLEN

10.1 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en zijn uitleg en/of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde Rechter te Den Haag, tenzij PQP ervoor kiest om tegen opdrachtgever te procederen voor het bevoegde gerecht van diens woonplaats.

10.2 Indien een artikel, voorwaarde of clausule uit deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de algemene voorwaarden voor het overige geldig en afdwingbaar blijven. Partijen zullen over een vervangend geldig alternatief onderhandelen dat zo dicht mogelijk bij de originele bedoelingen van partijen komt.

10.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

Hoofdstuk B: ONDERHOUD APPARATUUR

 1. ONDERHOUDSVOORWAARDEN

11.1 De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn, naast de bepaling van Hoofdstuk A, van toepassing indien PQP en opdrachtgever een serviceovereenkomst betreffende apparatuur hebben gesloten. In dat geval zal PQP bij betreffende apparatuur op verzoek van opdrachtgever maximaal 4 preventieve onderhoudsbeurten kosteloos uitvoeren per looptijd van 60 maanden en PQP zal alle voor het verhelpen van storingen aan de betreffende apparatuur, noodzakelijke reparaties kosteloos verrichten en/of voor kosteloze vervanging van onderdelen zorgen indien opdrachtgever aan hieronder vermelde verplichtingen voldoet.

11.2 Opdrachtgever staat in voor zorgvuldig gebruik van de apparatuur met correcte opvolging van de door PQP en fabrikant van apparatuur geadviseerde schoonmaak- en ontkalkprocedures.

11.3 Opdrachtgever zal uitsluitend door PQP aan opdrachtgever geleverde ingrediënten in de apparatuur gebruiken.

11.4 Apparatuur moet aangesloten zijn op een zogenaamde “wasmachinekraan”
met overloopbeveiliging. Gebruik van de door PQP geadviseerde waterfilter is verplicht. Periodieke vervanging van verbruikte waterfilters geschiedt voor rekening van opdrachtgever.

11.5 Onderhoud en reparaties worden standaard tijdens kantooruren uitgevoerd. Voor onderhoud of reparaties op verzoek van opdrachtgever buiten deze uren, of in het weekend, of op feestdagen worden extra toeslagen aan opdrachtgever in rekening gebracht. Actuele tarieven worden op www.pqp.nu gepubliceerd en kunnen te allen tijde door PQP worden herzien en gewijzigd.

11.6 Indien PQP en opdrachtgever een serviceovereenkomst hebben afgesloten, dient opdrachtgever in geval van een storing aan apparatuur, deze storingen onverwijld schriftelijk te melden aan de Technische Dienst van PQP. PQP
zal normaliter de storing binnen 2 werkdagen tijdens de gebruikelijke kantooruren laten verhelpen. PQP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een overschrijding van de responstijd van 2 werkdagen.

11.7 Storingen aan apparatuur ontstaan door ondeskundig gebruik, of verwijtbaar gedrag inzake dagelijkse reiniging, of door invloeden van buiten af, alsmede reparaties, aanpassingen, afkoppelen, verplaatsing en/of verhuizing van het systeem door derden, vallen buiten deze overeenkomst en zijn voor rekening van opdrachtgever.

11.8 De kosten voor, op verzoek van opdrachtgever, tussentijds aanpassen van (dosering-) instellingen van apparatuur, gebruikerstraining, en verhuizing, verplaatsing en opnieuw aansluiten van apparatuur worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Indien door opdrachtgever opdracht wordt gegeven voor het verrichten van overige niet overeengekomen werkzaamheden, zullen de daaruit voorvloeiende kosten op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11.9 Betaling door opdrachtgever van het tarief dat is overeengekomen in de serviceovereenkomst geschiedt bij vooruitbetaling door middel van een automatische betaling, nadat door PQP een factuur is verzonden.

11.10 De standaard looptijd van de serviceovereenkomst is 60 maanden en kan tussentijds niet worden opgezegd. PQP en opdrachtgever kunnen bij het aangaan van de overeenkomst een afwijkende looptijd afspreken. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever kan de serviceovereenkomst per 12 maanden verlengd worden. Per verlengingsperiode van 12 maanden zal PQP op verzoek van opdrachtgever maximaal 1 preventieve onderhoudsbeurt uitvoeren. Indien de technische staat van de apparatuur daartoe aanleiding geeft, heeft PQP het recht verlenging te weigeren.

11.11 Bij in gebreke blijven van opdrachtgever heeft PQP het recht de overeenkomst te beëindigen. Nog resterende termijnen worden direct opeisbaar en de gedurende de looptijd van de overeenkomst verstrekte bonuskortingen worden door PQP bij opdrachtgever teruggevorderd. Eventuele kosten, met inbegrip van kosten voor gerechtelijke inning, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Hoofdstuk C: HUUR APPARATUUR

 1. HUURVOORWAARDEN

12.1 De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn, naast de bepaling van Hoofdstuk A en B, van toepassing indien PQP en opdrachtgever een huurovereenkomst betreffende apparatuur hebben gesloten.

12.2 PQP verhuurt aan opdrachtgever de in de huurovereenkomst omschreven apparatuur. Apparatuur blijft eigendom van PQP en dient zich te bevinden op het vastgelegde plaatsingsadres. Apparatuur mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PQP verwijderd of verplaatst worden. Het is opdrachtgever verboden om de verstrekte apparatuur kosteloos of tegen vergoeding aan derden in gebruik af te staan of over te dragen (bijvoorbeeld te verhuren of te verkopen).

12.3 De bepalingen in Hoofdstuk B Onderhoud Apparatuur maken onderdeel van de tussen PQP en opdrachtgever gesloten huurovereenkomst.

12.4 Opdrachtgever zorgt voor eigen kosten voor het dagelijks operationeel houden en reinigen van betreffende apparatuur.

12.5 De standaard looptijd van de huurovereenkomst is 60 maanden en kan tussentijds niet worden opgezegd. PQP en opdrachtgever kunnen bij het aangaan van de overeenkomst een afwijkende looptijd afspreken. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever kan de huurovereenkomst per 12 maanden verlengd worden. Indien de technische staat van de apparatuur daartoe aanleiding geeft, heeft PQP het recht verlenging te weigeren.

12.6 Betaling door opdrachtgever van het tarief dat is overeengekomen in de huurovereenkomst geschiedt bij vooruitbetaling door middel van een automatische betaling, nadat door PQP een factuur is verzonden.

12.7 Opdrachtgever is verplicht tijdens de huurovereenkomst alle voor de apparatuur benodigde ingrediënten, bekers en supply-artikelen, alles in de ruimste zin des woord, uitsluitend bij PQP te betrekken.

12.8 In geval van diefstal, brand- en waterschade alsmede vernieling van het systeem, verbindt opdrachtgever zich tegenover PQP de hieruit voortvloeiende schade tot een maximum van de nieuwprijs van de apparatuur aan PQP te vergoeden

12.9 Bij in gebreke blijven van opdrachtgever met betrekking tot hetgeen is vermeld in deze overeenkomst heeft PQP het recht de overeenkomst te beëindigen en zijn eigendommen terug te vorderen. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen en PQP toegang verschaffen tot de apparatuur. Nog resterende termijnen worden direct opeisbaar en de gedurende de looptijd van de overeenkomst verstrekte af-factuur en bonuskortingen worden door PQP bij opdrachtgever teruggevorderd. Eventuele kosten, met inbegrip van kosten voor gerechtelijke inning, zijn voor rekening van opdrachtgever.

12.10 De door opdrachtgever gehuurde apparatuur kan niet worden gekocht. Behalve indien PQP hiervoor een duidelijke schriftelijke aanbieding aan opdrachtgever uitbrengt.

12.11 Opdrachtgever dient gehuurde apparatuur aan het eind van de huurperiode leeg en schoon aan PQP aan te bieden. Kosten voor het leeg en schoonmaken van apparatuur zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in deze nalatig is, zal PQP de kosten voor het leeg en schoonmaken van apparatuur op nacalculatie in rekening brengen aan opdrachtgever.

12.12 PQP heeft het recht om gereviseerde apparatuur in huur te geven.

12.13 Opdrachtgever is verplicht PQP onmiddelijk in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op opdrachtgevers roerende of onroerende goederen, zijn faillissement en/of zijn aanvrage om surseance van betaling.

12.14 Opdrachtgever is niet bevoegd veranderingen aan te brengen in/aan reclame-uitingen op apparatuur en de geleverde ingrediënten, bekers en supply- artikelen.